Hướng dẫn cài đặt Domain Controller vào Windows Server 2016

  1. Tài nguyên cần chuẩn bị

1 máy chủ cài đặt Windows Server 2016

  1. LAB và cài đặt, cấu hình Domain

Bước 1: Cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services

Bước 2: Nâng cấp máy chủ lên máy chủ domain

Vào Promote this server to a domain controller

Chọn Add a new forest và nhập domain Viettelco.local

Các bước tiếp theo next đến phần cài đặt

Check máy tính sau khi đã lên domain

Bước 3: Vào Tool chọn Active directory user and computer để cài đặt OU, Group, User

Bước 4: Tạo OU

Click chuột phải vào domain chọn New -> Organizational Unit

Đặt tên cho OU

Bước 5: Tạo Group

Vào New -> Group để tạo mới group

Đặt tên cho Group

 

Bước 6: Tạo user và thêm user vào group

Chuột phải vào màn hình trắng bên phải chọn New -> User

Đặt tên cho user

Đặt password cho user

Thêm User vào Group

Click chuột phải vào User chọn Add to a Group

Nhập tìm Group IT

Bước 7: Join user vào domain

Trỏ DNS máy client về IP của Server

Nhập domain vào computer máy client để join domain

Check máy client sau khi đã join domain

Hướng dẫn cài đặt Domain Controller vào Windows Server 2016

  1. Tài nguyên cần chuẩn bị

1 máy chủ cài đặt Windows Server 2016

  1. LAB và cài đặt, cấu hình Domain

Bước 1: Cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services

Bước 2: Nâng cấp máy chủ lên máy chủ domain

Vào Promote this server to a domain controller

Chọn Add a new forest và nhập domain Viettelco.local

Các bước tiếp theo next đến phần cài đặt

Check máy tính sau khi đã lên domain

Bước 3: Vào Tool chọn Active directory user and computer để cài đặt OU, Group, User

Bước 4: Tạo OU

Click chuột phải vào domain chọn New -> Organizational Unit

Đặt tên cho OU

Bước 5: Tạo Group

Vào New -> Group để tạo mới group

Đặt tên cho Group

 

Bước 6: Tạo user và thêm user vào group

Chuột phải vào màn hình trắng bên phải chọn New -> User

Đặt tên cho user

Đặt password cho user

Thêm User vào Group

Click chuột phải vào User chọn Add to a Group

Nhập tìm Group IT

Bước 7: Join user vào domain

Trỏ DNS máy client về IP của Server

Nhập domain vào computer máy client để join domain

Check máy client sau khi đã join domain